Satellite Office Open

Wednesday, Sep 11, 2019 9:00 AM - 1:00 PM
Metro 31
9348 Dyer
El Paso, TX 79901
district4@elpasotexas.gov
915-212-0004

Satellite Office is open from 9am-1pm and is located inside Metro 31